Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie
chęci udziału w programie „Granty na dizajn”
realizowanym przez CODE design Sp. zo.o.

 

Działając w imieniu:

Wyrażam zainteresowanie udziałem jako beneficjent w programie „Granty na dizajn” realizowanym przez CODE design sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, iż reprezentowana przeze mnie firma spełnia łącznie następujące warunki:
Jednocześnie, oświadczam, że nasza firma w ciągu ostatnich 3 lat otrzymała pomoc de minimis w kwocie: Euro (można sprawdzić na stronie https://sudop.uokik.gov.pl/home).

Prosimy o krótką informację (2-4 zdania), która pozwoli nam zorientować się w Państwa potrzebach i możliwościach przedsiębiorstwa. Niniejszy formularz nie ma charakteru wniosku, nie będzie podlegał ocenie, służy jedynie zebraniu informacji wstępnych. Z każdym zgłaszającym będziemy kontaktować się osobiście.


* Wymagane